Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Thư viện ảnh » Du Xuân 2009 - Ninh Bình

Các thành viên nls du Xuân đầu năm 2009. Chùa Bái đính - Tam cốc - Bích Động